Omexom Gjør Furuset Forum mer Miljøvennlig

Furuset Forum ble åpnet 2. september 1998 og ble bygget som en del av en større avtale mellom Furuset Idrettsforening og IKEA. Avtalen ga IKEA tomt til å bygge varehuset på gamle Furuset stadion i Strømsveien, mens Furuset Idrettsforening fikk nye anlegg – blant annet Furuset Forum som består av ishall, idrettshall, tilhørende garderobesystem, kantine/kafe, møtelokaler, kontorer og vrimleareal.

Spareprosjektet som Omexom skal gjennomføre for Furuset Idrettsforening, eier av Furuset Forum, vil være inntjent på seks år. I tillegg kommer et aspekt av fornyelse, samt stor miljøgevinst.

Furuset Forum, med en grunnflate på nesten 6000 kvadratmeter, har i dag et energiforbruk som ifølge forbruksdata fra NTNU ligger 20 prosent over gjennomsnittet for sammenlignbare flerbruksanlegg.

Omexoms oppgave har vært å foreslå energieffektive tiltak som i sum er lønnsomme. Disse inneholder blant annet nødvendige investeringer i byggets tekniske plattform, som også bedrer inneklima, lysnivå, ventilering og balansering av varme og kjøling.
Konkret innebærer det at den tekniske plattformen for lys, ventilasjon, varme og kjøling skal moderniseres. Med et nytt toppsystem vil hele den VVS- tekniske plattformen kunne fjernbetjenes. Avansert og tilpasset automatikk vil muliggjøre styring og regulering av kontorsone, idrettshall og ishall på en optimal måte.
Prosjektet bygger også om varmeanlegget slik at det kan nyttiggjøres både for byggets planlagte utbygging, men også som en energiprodusent for Groruddalens nye mikro-fjernvarmeanlegg i regi av Fortum Energi. Denne muligheten gir prosjektet en potensiell økonomisk gevinst.
For Furuset Forum og alle våre andre prosjekter designer vi systemer som er ment å tjene kunden best mulig. Både teknisk valgt løsning med søkelys på drift og en gjennomarbeidet samarbeidsmodell med våre underentreprenører, sier prosjektleder Frode Flage Eriksen. Sammen med kollega Bjørn Andre Søntvedt står de to som faglig ansvarlige. De er en del av Omexom Norges EPC-team. EPC er kort forklart selvfinansierende energispareprosjekter.
Totalkostnaden for hele prosjektet vil være ca. 8.5 millioner kroner, ex mva. Det er søkt om støtte til prosjektet fra Enova, hvis ulike prosjektelementer kort kan beskrives slik:
Lysanlegg
Omexom har sammen med Signify designet en helt ny lyspark bestående av et fåtall ulike armaturer, mye automatikk, et nøye design med en plan som sikrer at lys blir levert etter
de krav som er satt av Norsk lyskultur.
Ventilasjon
Det er identifisert behov og ikke minst lønnsomhet ved å oppgradere samtlige vifter, utbedre vedlikeholdsetterslep og fikse opp mindre feil og skader.
Varme- og kjøleanlegg
Varmeanlegget skal bygges om til et mengderegulert varmeanlegg med ny trykkstyrt hovedpumpe. Anlegget skal som primær varmekilde utnytte seg av spillvarme fra kjøleanlegget via en temperaturøkning fra to varmepumper. Varmeanlegget skal også bygges om til et lavtemperatur varmeanlegg, der en etterstreber en så lav returtemperatur som mulig.
Energistyringssystem
Bygget får et web-basert energistyringssystem som styres fra PC, nettbrett eller mobil via et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Systemet gir større muligheter til aktivt vedlikehold av bygget, som i seg selv gir innsparinger.

St. Hanshaugen i nytt og bedre lys

På oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo har Omexom Norge skiftet ut alle de gamle gatelyktene og kablene i bakken som forsyner det populære parkområdet med strøm.

Prosjektet på St. Hanshaugen er et samarbeid mellom avdeling veilys og avdeling distribusjonsnett Oslo.Arbeidet er utført i henhold Bymiljøetatens krav om miljøvennlig byggeplass som bl. a. innebærer krav om biodiesel og Euro5-kjøretøyer og generell skånsom framferd i parken.

 

St. Hanshaugen i nytt og bedre lys fra Omexom NorgeVimeo.

Omexom energi-effektiviserer signalbygg

Med sin unike beliggenhet og særegne utforming blir det lagt merke til. Med hjelp av Omexom Norge blir eiendommen nå et av hovedstadens mest energieffektive bygg.

Eier av bygget, Auris Eiendom, har måttet se at energiutgiftene har økt med 71% de siste tre årene – av ulike grunner. Det har de selvsagt et ønske å gjøre noe med, og kontaktet derfor Omexom Norges EPC-team. EPC er kort forklart selvfinansierende energispareprosjekter.

– Trondheimsveien 184 er opprinnelig bygd som et garasjeanlegg som senere er omgjort til kontorer i seks etasjer, med parkeringsplasser i to etasjer. Som en del av bygget er det og en Shell bensinstasjon som også inkluderer to vaskehaller. Totalt er bygget på 10.000 kvadratmeter, sier prosjektleder Frode Flage Eriksen.

Sammen med kollega Bjørn Andre Søntvedt (samt god støtte fra avdelingsleder Petter Eikeland) tok Flage Eriksen fatt på prosjektet tidligere i vinter.
– Gjennom prosjektet identifiserte vi lønnsomme tiltak, nødvendige utbedringer og investeringer som også inkluderer Omexoms finansielle løsning med en inntjeningstid på syv år. Vårt tilbud innbefattet også oppgradering av byggets inneklima til det nivå som er satt av Arbeidstilsynet, nytt toppsystem og et solcelleanlegg på taket, sier Eriksen.

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra ENOVA og har en totalt kostnad, inkl. finansiering på NOK7.650.000,- og inneholder tiltak som i sum erstatter alle eldre lysarmaturer med nye LED armaturer. Kontorsonene vil få oppgraderte ventilasjonsanlegg med økt luftmengde og nye muligheter for styring, regulering og leveranse av et godt inneklima. Ved å samtidig koble opp og styre varme- og kjøleanlegg og elektrisk varme vil kunden kunne kontrollere inneklima i Trondheimsveien 184 på en optimal måte. Kronen på prosjektet er en solcellepark på 142 m² plassert på taket av bygget.

 

Together with colleague Bjørn Andre Søntvedt, Flage Eriksen embarked on the project earlier this winter.

Through the project, we identified profitable measures, necessary improvements and investments that also include Omexom’s financial solution with a vesting period of seven years. Our offer also included upgrading the building’s indoor climate to the level set by the Norwegian Labor Inspection Authority, a new top system and a rooftop solar cell system, says Flage Eriksen.

Legger sjøkabel ved Arendal

Omexom Norge avdeling Sør/Øst er i full gang med arbeidet for Agder Energi Nett AS.
Omexom Norge avdeling Sør/Øst har høy kompetanse og lang erfaring med å legge sjøkabel. Høyspentkabelen (22kV) som legges på nordsiden av Tromøya blir i underkant av 650 meter lang. Bruk av sjøkabel ble valgt blant annet på grunn av at luftspenn på land ville komme i konflikt med rester av en steinalderboplass som er et kulturminne.
 – I tillegg til å legge ut sjøkabel skal vi sette opp en ny nettstasjon, demontere gamle lavspent-stolper og sette opp nye. Så her blir det altså jobb både til lands og vanns, sier arbeidsleder Espen Kerim.