Åpenhetsloven

Alle selskaper som faller inn under VINCI Energies i Norge omfattes av åpenhetsloven og kommer inn under begrepet større virksomhet i lovens § 3 bokstav a punkt 1-3.

Våre avdelinger for kvalitet og bærekraft sammen med innkjøp er ansvarlig for gjennomføring av aktsomhetsvurderingene. I tillegg har vi, som en integrert del av kvalitetsarbeidet, etablert et omfattende revisjonsprogram som naturlig inkluderer leverandørevaluering og revisjon av disse

Vi gjør aktsomhetsvurderinger utført i henhold til Åpenhetslovens §4 bokstav a-f :

  • forankrer ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
  • kartlegger og vurderer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.
  • Iverksetter egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b,
  • følger med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c
  • kommuniserer med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d
  • sørger for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.