Etikk

Etikk og samfunnsansvar står svært sentralt i VINCI Energies og vi har en ambisjon å være ledende i arbeidet med å skjerpe nasjonale og internasjonale standarder i bekjempelsen av korrupsjon.

For å nå denne målsetningen opererer alle våre forretningsenheter etter VINCIs Etiske retningslinjer som ble vedtatt i 2010. Gjennom denne forplikter vi oss til å etterleve strenge standarder for tillit og redelighet i relasjon til våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og medarbeidere. Denne suppleres av en adferdskodeks mot korrupsjon som alle våre ansatte er forpliktet til å kurses i.  

I tillegg ble det i 2012 vedtatt et Manifest som fremlegger VINCIs hovedretningslinjer for bærekraftig utvikling. Dokumentet angir åtte hovedprinsipper som beskriver konsernets forpliktelse til full åpenhet i sin egen og underleverandørenes virksomhet.

Menneskerettigheter

Det er de ansatte i ulike forretningsenhetene, i de ulike landene som utgjør prosjektene og skaper resultatene. Menneskene og den kompetansen de har er rett og slett vår viktigste ressurs.

Derfor er det viktig for hele organisasjonen å jobbe ut fra en bevissthet om hvordan VINCIs aktiviteter kan ha innvirkning på menneskerettighetene. Og vi har et sett med retningslinjer som skal sørge for å ivareta disse i alle våre forretningsaktiviteter og ved alle anlegg. Veiledningen har blitt bredt distribuert i alle VINCI Energies’ forretningsenheter i 2017, og skal være veiledende for deres programmer for samfunnsansvar.

ComEth – et eget program i kampen mot korrupsjon

ComEth er en applikasjon VINCI Energies bruker globalt for å sikre at alle ansatte har den nødvendige kunnskapen som må til for at de til enhver tid skal kunne opptre i henhold til våre etiske retningslinjer og delta i kampen mot korrupsjon.

Hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte den norske Åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger større norske selskaper å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene offentlig, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder
  • Dele informasjon ved forespørsel

VINCI Energies i Norge og alle datterselskaper gjør egne aktsomhetsvurderinger, og redegjør for disse gjennom sine årsberetninger.

Målsetninger og metoder

VINCI Energies ansetter flere tusen mennesker på verdensbasis hvert år. For å sikre oss en felles forståelse av de etiske prinsippene som gjelder for organisasjonen, jobber vi ut fra dokumenter med tilhørende kurs som alle nyansatte er pliktige å sette seg inn i.