Etikk

Etikk og samfunnsansvar står svært sentralt i VINCI Energies og vi har en ambisjon å være ledende i arbeidet med å skjerpe nasjonale og internasjonale standarder i bekjempelsen av korrupsjon.

For å nå denne målsetningen opererer alle våre forretningsenheter etter VINCIs Etiske retningslinjer som ble vedtatt i 2010. Gjennom denne forplikter vi oss til å etterleve strenge standarder for tillit og redelighet i relasjon til våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og medarbeidere. Denne suppleres av en adferdskodeks mot korrupsjon som alle våre ansatte er forpliktet til å kurses i.  

I tillegg ble det i 2012 vedtatt et Manifest som fremlegger VINCIs hovedretningslinjer for bærekraftig utvikling. Dokumentet angir åtte hovedprinsipper som beskriver konsernets forpliktelse til full åpenhet i sin egen og underleverandørenes virksomhet.

Menneskerettigheter

Det er de ansatte i ulike forretningsenhetene, i de ulike landene som utgjør prosjektene og skaper resultatene. Menneskene og den kompetansen de har er rett og slett vår viktigste ressurs.

Derfor er det viktig for hele organisasjonen å jobbe ut fra en bevissthet om hvordan VINCIs aktiviteter kan ha innvirkning på menneskerettighetene. Og vi har et sett med retningslinjer som skal sørge for å ivareta disse i alle våre forretningsaktiviteter og ved alle anlegg. Veiledningen har blitt bredt distribuert i alle VINCI Energies’ forretningsenheter i 2017, og skal være veiledende for deres programmer for samfunnsansvar.

ComEth – et eget program i kampen mot korrupsjon

ComEth er en applikasjon VINCI Energies bruker globalt for å sikre at alle ansatte har den nødvendige kunnskapen som må til for at de til enhver tid skal kunne opptre i henhold til våre etiske retningslinjer og delta i kampen mot korrupsjon.

Hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Målsetninger og metoder

VINCI Energies ansetter flere tusen mennesker på verdensbasis hvert år. For å sikre oss en felles forståelse av de etiske prinsippene som gjelder for organisasjonen, jobber vi ut fra dokumenter med tilhørende kurs som alle nyansatte er pliktige å sette seg inn i.