Etikk

VINCI Energies har lenge vært opptatt av samfunnsansvar, respekt for menneskerettigheter og etterlevelse, med et spesielt fokus på å bekjempe korrupsjon. I tråd med retningslinjer innført av VINCI-konsernet, er det VINCI Energies' ambisjon å være ledende i arbeidet med å skjerpe nasjonale og internasjonale standarder.

Etikk og samfunnsansvar er kjerneverdier

I VINCI Energies er etikk og samfunnsansvar kjerneverdier.

De er hjørnesteinen i konsernets forretningsmodell og måte å jobbe på, og ligger til grunn for de strenge standardene for tillit og redelighet som forretningsenhetene følger i sine relasjoner med kunder, samarbeidspartnere, leverandører og medarbeidere.

VINCI Energies’ medarbeidere følger i sin tur disse prinsippene i måten de opptrer på. Spesielt to verktøy fra VINCI er styrende for aktivitetene deres.

To konserndekkende retningslinjer

VINCIs Etiske retningslinjer og atferdskodeks, som ble vedtatt i 2010, angir reglene som gjelder for alle selskaper og medarbeidere i konsernet. Denne suppleres av en atferdskodeks mot korrupsjon, som brukes under kursing på disse områdene.

I tillegg ble det i 2012 vedtatt et Manifest som fremlegger VINCIs hovedretningslinjer for bærekraftig utvikling. Dokumentet angir åtte hovedprinsipper som beskriver konsernets forpliktelser overfor alle sine interessenter. Ett av dem, «Sammen, etterlevelse av etiske prinsipper», understreker at etisk atferd er avgjørende for konsernets kontrakter og kunderelasjoner, og at konsernselskapene må anvende de etiske retningslinjene og atferdskodeksen over hele verden. Det gjentar konsernets forpliktelse til total transparens i sin egen og underleverandørenes virksomhet.

 

Etiske retningslinjer og atferdskodeks

Konsernet utstedte Etiske retningslinjer og atferdskodeks i 2010, og dokumentet ble oppdatert i 2017, hovedsakelig for å bringe det på linje med den franske loven om innsyn, antikorrupsjon og økonomisk modernisering («Sapin 2»-loven) fra desember 2016.

Veiledningen om menneskerettighetene

Formålet med Veiledning om menneskerettighetene, som ble sirkulert i 2017, er å identifisere de viktigste områdene der VINCIs aktiviteter kan ha en betydelig innvirkning på menneskerettigheter, samt å definere et grunnleggende sett av retningslinjer som skal følges av alle enheter i alle forretningsaktiviteter og ved alle anlegg. Veiledningen har blitt bredt distribuert i alle VINCI Energies’ forretningsenheter, og skal være veiledende for deres programmer for samfunnsansvar.